Privacy Beleid

Wij wensen je een optimale dienstverlening te geven, en daarom maken wij gebruik van je gegevens. Dit privacybeleid bepaalt nader hoe wij dit samen met jou zo goed mogelijk willen laten verlopen.

Raadpleeg dit privacybeleid regelmatig, want soms brengen wij hier enkele wijzigingen aan.

Deze versie is de meest recente en dateert van 15 augustus 2019.


 

Artikel 1 – Toepassingsgebied


 

Onderhavige Privacy policy is van toepassing op alle Gegevens van elke Gebruiker, Partner of Bezoeker die in contact staat met Yes Baby.

De Diensten van YesBaby zijn niet gericht op minderjarigen of handelingsonbekwamen. Dergelijk gebruik is slechts toegestaan, mits nadrukkelijk toestemming van een haar/zijn wettelijke vertegenwoordiger of wettelijke verantwoordelijke persoon en voor zoveel deze handeling aanvaard wordt in het normale maatschappelijke verkeer.


 

Artikel 2 – Verwerking van Gegevens


 

Middels de aanvaarding van onze Algemene Voorwaarden en onze onderhavige Privacy policy verwerkt Yes Baby Gegevens van de Gebruiker om zo het gebruik van de Diensten, waaronder het aanmaken van een Yes Baby-Account, mogelijk te maken en te optimaliseren in functie van de Gebruiker. Yes Baby wenst immers niets liever dat haar Gebruikers zo goed en zo gemakkelijk mogelijk haar Diensten kunnen gebruiken.

De Gegevens die Yes Baby nodig heeft om haar Dienstverlening optimaal te houden betreffen op niet-exhaustieve naam, voornaam, bedrijfsnaam, geboortedatum, KBO- en BTW-nummer, woonplaats, zeteladres, e-mailadres, IP-adres, informatie over uw internetbrowser en besturingssysteem, taalinstellingen, betaalgegevens, cookies in functie van zoek- en surfgedrag.

Yes Baby wendt deze Gegevens aan voor het verbeteren van haar software, het opstellen van gebruikspatronen en -profielen al dan niet met hulp of in functie van derden, statistieke analyse alsook voor de bestrijding van fraude en beveiligingsrisico’s.

Yes Baby biedt de mogelijkheid aan de Gebruiker om al dan niet gebruik te maken van gepersonaliseerde aanbevelingen, gepersonaliseerde advertenties en overige informatie met betrekking tot haar Diensten. Eén en ander kan de Gebruiker aanpassen via haar/zijn algemene browser- en besturingsinstellingen alsook gebeurlijk via haar/zijn Yes Baby-Account.

De verantwoordelijke voor de Gegevens binnen Yes Baby ziet toe op het goede beheer van deze Gegevens en informatie.

De Gebruiker heeft het recht op toegang tot deze Gegevens en om bepaalde onjuiste of onvolledige Gegevens te verbeteren of aan te vullen. De Gebruiker zal daartoe contact opnemen met Yes Baby.


 

Artikel 3 - Beheer van Gegevens


 

Yes Baby slaat de Gegevens op binnen de Europese Unie. Voor zoveel deze Gegevens worden opgeslagen of doorgegeven worden aan een partner of dienstverlener die buiten de Europese Unie gesitueerd is, verzekert YesBaby dat deze opslag of doorgave op een correcte en veilige manier geschieden zal.

Yes Baby garandeert de veilige bescherming van al deze Gegevens, en anonimiseert deze indien opportuun of vereist.

Yes Baby bewaart deze Gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden van de verwezenlijking en goede uitvoering van haar Diensten waarvoor deze Gegevens verwerkt dienen te worden. Yes Baby doet dit op een manier die het mogelijk maakt om de betrokkenen gemakkelijk te identificeren, zodat aanpassingen en wijzigingen op een vlotte en transparante wijze kunnen gebeuren.

Yes Baby behoudt zich niettemin het recht voor om deze Gegevens te bewaren gedurende een periode van tien jaar met oog op statistische doeleinden.


 

Artikel 4 - Meedelen van gegevens van en aan Verkopers-Derden


 

Wanneer de Gebruiker een bestelling plaatst bij een Verkoper-Derde verkrijgt Yes Baby de gegevens van deze bestelling alsook eventuele bijkomende informatie die hiermee op grond van diens algemene voorwaarden en privacy policy bekomen wordt.

Yes Baby zal de Gegevens van de Gebruiker niet doorgeven aan derde partijen zonder de toestemming van de Gebruiker, behoudens in geval dit noodzakelijk zou zijn voor de goede uitvoering van de verbintenissen van Yes Baby, onder meer doch niet beperkt tot de correcte dienstverlening.

Uiteraard kan Yes Baby de Gebruiker verzoeken om diens persoonsgegevens ook aan andere bedrijven door te geven om zo de gebruikservaring verder te optimaliseren. Dit gebeurt dan enkel met de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker.


 

Artikel 5 - Rechten van de Gebruiker

 

Omdat privacy belangrijk is, beschikt elke Gebruiker over de volgende rechten:

- Recht op informatie;

- Recht op inzage;

- Recht op correctie;

- Recht om bezwaar te maken;

- Recht op dataportabiliteit;

- Recht op beperking;

- Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen;

- Recht om een klacht in te dienen.


 

Artikel 6 – Cookies


 

Yes Baby gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de Website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de Web server in te lichten dat u bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld, als u Yes Baby-pagina’s individualiseert of u zich registreert bij Yes Baby, zal de cookie helpen bepaalde informatie over u te herinneren voor latere bezoeken. Yes Baby gebruikt deze cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de Website naar behoren werkt en dat uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Deze cookies worden geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Wij gebruiken Google Analytics cookies om gegevens te verzamelen over uw sessies op onze website. De bewaartermijn hiervan is 2 jaar.

Bij het eerste bezoek aan Yes Baby hebben we u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kan zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 

Artikel 7 – Links naar de websites van Verkopers-Derden – third party links


 

Indien de Website verwijzingen of links zou bevatten naar de website van Verkopers-Derden, die niet door Yes Baby worden beheerd, zal Yes Baby op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud van deze website(s) noch voor het privacybeleid dat wordt toegepast op deze website(s). 


 

Artikel 8 – Beperking van aansprakelijkheid in hoofde van YesBaby


 

De beperking van de aansprakelijkheid van Yes Baby zoals omschreven in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op de goede werking en beschikbaarheid van de Website en de daarop vermelde informatie.

Yes Baby heeft het recht om de Website aan te passen op eender welk moment zonder de Gebruiker hiervan te moeten verwittigen. Yes Baby kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade of hinder die de Gebruiker zou ondervinden, indien de Website gedurende een bepaalde periode onderbroken zou zijn. De Gebruiker aanvaardt dat Yes Baby geen ononderbroken toegang tot de Website kan garanderen, in toepassing van artikel 5 van de Algemene Voorwaarden.


 

Artikel 9 – Geschillen en toepasselijke wetgeving


 

Artikel 10 van de Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op geschillen omtrent de toepassing of uitvoering van huidige Privacy Policy.