Algemene voorwaarden

1. Welkom bij Yes Baby!


We zijn verheugd dat je de Diensten van Yes Baby gaat gebruiken! Hierna volgt een woordje uitleg over de gebruikswijze alsook de voorwaarden waaraan dit gebruik onderworpen is, zodat je gebruikservaring nog aangenamer wordt. Ook kun je ons steeds contacteren over hoe wij onze Diensten nog gebruiksvriendelijker kunnen maken. Let’s go! 

Het gebruik van onze Diensten impliceert een overeenkomst in de zin van artikel 1134 Belgisch Burgerlijk Wetboek en is één en ondeelbaar onderworpen aan de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna ‘Voorwaarden’). Door gebruik te maken van de Diensten verklaart jij als Gebruiker zich uitdrukkelijk en akkoord met deze Voorwaarden alsook de overige bepalingen waarnaar in deze Voorwaarden verwezen wordt. 

Indien jij als Gebruiker niet akkoord gaat met deze voorwaarden die één en ondeelbaar van toepassing zijn, kan je onze Diensten niet gebruiken.

Yes Baby behoudt zich het recht voor om wijzigingen en aanpassingen aan te brengen aan deze Voorwaarden alsook de andere bindende voorwaarden die op deze Overeenkomst van toepassing zullen zijn.

Na het aanbrengen van wijzigingen aan de Voorwaarden zal Yes Baby je hieromtrent informeren, waarna je toestemming ermee verzocht wordt. Bij gebreke hieraan, behoudt Yes Baby zich het recht voor om je het gebruik van de Diensten te weigeren.

De aangebrachte wijzigingen aan de Voorwaarden zullen ten allen tijde, doch met uitzondering van overmacht of van zuiver technische onmogelijkheid, beschikbaar gesteld worden op de Website.


2. Definities


- Yes Baby: Dit zijn wij, die de Diensten aanbieden overeenkomstig de Voorwaarden.

- Gebruiker: Dit ben jij, die zich akkoord verklaart met de Voorwaarden.

- Overeenkomst: De overeenkomst die tot stand komt door het gebruik van de Diensten.

- Diensten: De gratis diensten die Yes Baby aanbiedt op haar Website, middels dewelke de Gebruiker een geboortelijst kan aanmaken, opstellen, beheren, aanpassen en verwijderen door koopwaar van Verkopers-Derden aan te bieden voor zuiver persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, of middels dewelke de Gebruiker koopwaar van Verkopers-Derden aangeboden wordt middels de geboortelijst door dezelfde of een andere Gebruiker opgesteld wordt, en dit door middel van het online platform (applicaties, software, website) van Yes Baby en van extensies van Verkopers-Derden. Deze diensten mogen in geen enkel geval gekwalificeerd worden als een online-verkoopplatform, met dien verstande dat Yes Baby op geen enkel ogenblik beschouwd mag worden als verkoper of eigenaar van de Producten in kwestie. Yes Baby biedt slechts een dienst aan die ertoe strekt de aankoopervaring van de Gebruiker te vergemakkelijken en te veraangenamen zonder dat Yes Baby ooit in de plaats treedt van of gesubstitueerd wordt in de rechten en plichten van de Verkoper-Derde of de eigenaar van het Product.

- Yes Baby-Account: Het online lidmaatschap dat Yes Baby je aanbiedt, dat de Gebruiker aangaat en middels hetwelk zij/hij toegang heef tot het geheel van Diensten. 

- Voorwaarden: De onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, en voor zoveel niet anders bepaald wordt, ook de overige bepalingen waarnaar in deze Voorwaarden verwezen wordt om er één en ondeelbaar een geheel mee te vormen.

- Product: Het goed dat in het normale rechtsverkeer verkrijgbaar en verkoopbaar is.

- Gegevens: De registratie-, persoons- en elke andere gegevens in de ruimste zin van het woord die de Gebruiker in het kader van het gebruik van de Diensten meedeelt en dient mee te delen.

- Verkoper-Derde: Elke persoon of entiteit die al niet om commerciële doeleinden koopwaar via een elektronisch online-platform aanbiedt dat gebruik maakt van extensies.

- Inhoud: Alle informatie die de Gebruiker meedeelt en verstrekt in het kader van het gebruik van de Diensten, zoals onder meer alle informatie omtrent de Producten alsook Gegevens.

- Procedure: De procedure die Yes Baby ter beschikking stelt om van haar Diensten gebruik te maken, waaronder inbegrepen het aanmaken, beheren en beëindigen van een Yes Baby-Account.

- Website: Onze website www.yesbaby.be of elke andere eraan gelinkte website in eigendom van haar juridische entiteit.


3. Privacy Policy


Door aanvaarding van deze Voorwaarden verklaart de Gebruiker zich eveneens akkoord met de Privacy Policy.

Middels deze Privacy Policy verleent de Gebruiker toestemming voor het verwerken en gebruiken van de gebruiksgegeven van de Gebruiker.

Deze Voorwaarden bepalen dat het niet toegestaan is aan de Gebruiker dan wel eender welke andere derde persoon om deze gegevens te verzamelen voor eender welk doeleinde, laat staan commerciële of marketingdoeleinden.


4. Product


De Gebruiker aanvaardt dat zij/hij afdoende en op voldoende wijze kennis genomen heeft van de producteigenschappen van het Product alsook van de verkoopsvoorwaarden tegen dewelke de Verkoper-Derde deze overmaakt.

Yes Baby kan op geen enkel moment en in geen enkel geval enige aansprakelijkheid dragen ten gevolge van een gebrek of tekortkoming, zij het materieel dan wel functioneel, van eender welk Product dan wel voor enige tekortkoming in hoofde van de Verkoper-Derde of een van haar/zijn aangestelden, mandatarissen of onderaannemers.

Elke informatie die Yes Baby desgevallend omtrent een Product ter beschikking stelt, gebeurt exclusief ten informatieve titel zonder dat deze informatie beschouwd mag worden als de correcte, definitieve en bindende producteigenschappen dan wel verkoopsvoorwaarden die op het Product van toepassing zijn.

De aangeboden Producten, andere aanbiedingen of desgevallend prijsaanduidingen zijn slechts geldig op de dag waarop deze op de Website worden weergegeven. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en eventuele recyclagebijdrage. De prijsaanduiding gebeurt uitsluitend in Euro, tenzij anders aangegeven.

Yes Baby draagt geen enkele aansprakelijkheid voor een gebrek of tekortkoming in de levering dan wel schade aan het Product ingevolge de levering.


5. Contractuele en gebruiksmodaliteiten van de Diensten

5.1. Discretionair voorbehoud

Yes Baby behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en in alle discretionaire beoordeling de toegang en het gebruik van de Diensten in hoofde van de Gebruiker te beperken, te weigeren of te beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid ten aanzien van de Gebruiker.


5.2. Minimale leeftijd & bekwaamheid

Het gebruik van de Diensten is slechts toegelaten aan alle personen die wettelijk meerderjarig en wettelijk handelingsbekwaam en -geschikt zijn. Minderjarigen of handelingsonbekwamen of -ongeschikten kunnen slechts gebruik maken van onze Diensten, voor zoveel deze toestemming hebben van haar/zijn wettelijke vertegenwoordiger of wettelijk verantwoordelijke persoon en voor zoveel deze handeling aanvaard wordt in het normale maatschappelijke verkeer.

Yes Baby volstaat erin om afdoende erin te volharden dat een Gebruiker hieraan voldoet, wanneer deze zich akkoord verklaart met de Voorwaarden.


5.3. Waarheidsgetrouwe vermelding van Inhoud

De Gebruiker verbindt zich ertoe om de Inhoud die zij/hij meedeelt in het kader van het gebruik van de Diensten correct en waarheidsgetrouw in te vullen, te hanteren, te verspreiden en te delen. Yes Baby kan niet aansprakelijkheid gehouden worden voor enige vergoeding van schade voortvloeiend uit de niet-naleving van deze verplichting.

Yes Baby behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie op te vragen en het gebruik van de Diensten te weigeren of niet te aanvaarden dan wel ongedaan te maken bij het ontbreken van noodzakelijke informatie.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om elke wijziging in de verstrekte Gegevens onmiddellijk door te voeren overeenkomstig de Procedure. Indien de Gebruiker wijzigingen niet of laattijdig doorgeeft, draagt enkel zij/hij de verantwoordelijkheid ervan.


5.4. Gebruiker verklaart over alle vereiste rechten te beschikken

Bij het gebruik van de Diensten, verklaart de Gebruiker dat zij/hij over alle vereiste rechten in de ruimste zin beschikt met betrekking tot de Inhoud die zij/hij op de Website publiceert, zoals daar zijn auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, rechten op afbeelding, rechten op handelsnamen, databankrechten en alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten.

Door het publiceren van de Inhoud, geeft de Gebruiker aan Yes Baby het volledige en integrale recht om deze Inhoud op kosteloze, blijvende en onherroepelijke wijze te gebruiken, te hergebruiken, aan te passen, te wijzigen, te publiceren, te vertalen, te herwerken in afgeleide werken, te verdelen en weer te geven over de gehele wereld in elke mediavorm, zoals onder andere troubleshooting, marketing, productontwikkeling en elke andere commerciële en niet-commerciële doeleinden op discretionaire beoordeling van Yes Baby, zonder dat enige betaling noch vergoeding aan de Gebruiker of een derde persoon verschuldigd kan zijn.

De Gebruiker zal Yes Baby schadeloosstellen voor elke schade die voortvloeit uit de schending van voorgaande verplichting.


5.5. Gebruiker verleent het recht aan andere Gebruikers tot het gebruik, reproductie en verveelvoudiging van Gegevens

De Gebruiker verleent toestemming aan andere Gebruikers om haar/zijn Gegevens te laten gebruiken op kosteloze en niet-exclusieve wijze, in het kader van het normale gebruik ervan.


5.6. Verboden Inhoud

De Gebruiker verbindt zich ertoe om geen Inhoud te hanteren, te delen, te verspreiden dan wel aan te wenden die in strijd is met de toepasselijke wetgeving, de openbare orde of de goede zeden, evenals elke onjuiste, misleidende, onvolledige, onrespectvolle, beledigende, racistische, pornografische, seksuele of enige andere ontoelaatbare inhoud.


5.7. Uitsluiting van commercieel oogmerk of marketingdoeleinden in hoofde van Gebruiker

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Diensten enkel ten persoonlijke niet-commerciële titel te gebruiken, met dien verstande dat het niet toegestaan is om deze Diensten voor marketing-, commerciële of soortgelijke doeleinden evenals kansspelen of strafbare praktijken te gebruiken.

Het is niet toegestaan aan de Gebruiker, al dan niet door tussenkomst van derde personen, om Gegevens middels het gebruik van de Diensten te verzamelen of andere Gebruikers te benaderen voor het aanbieden van eigen producten of diensten buiten het normale gebruik van de Diensten.


5.8. Inbreuk op de Voorwaarden

In toepassing van artikel 5.1 van deze Voorwaarden kan elke inbreuk op deze Voorwaarden leiden tot onmiddellijke desactivering van het gebruiksrecht van de Diensten door de Gebruiker, en kan leiden tot gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke vervolging. 


5.9. Geen aansprakelijkheid ingevolge schade of verlies door niet-naleving van de Voorwaarden

Yes Baby draagt geen enkele aansprakelijkheid, ingeval van enige schade of verlies, die zouden kunnen volgen uit het gebrek aan afdoende naleving van de Voorwaarden of ten gevolge van gebrekkige bescherming van één of meerdere registratiegegevens in de ruimste zin van het woord (zoals een login of paswoord) door de Gebruiker zelf. De Gebruiker hanteert deze gegevens als een goede huisvader- of moeder ten strikt persoonlijke en niet-commerciële titel, en weerhoudt zich ervan deze met derde personen te delen.


5.10. Geen verplichting tot pre-screening, nazicht, wijziging of goedkeuring van de Inhoud

Yes Baby heeft geen enkele verplichting tot nazicht ex ante of ex post dan wel aanpassing of expliciete goedkeuring ex post van de Inhoud. 

Eender welke Gebruiker heeft het recht om elke Inhoud in strijd met de Voorwaarden te melden aan Yes Baby.


5.11. Opzegging

Zowel Yes Baby als de Gebruiker kunnen onderhavige overeenkomst op elk moment beëindigen middels eenzijdige opzegging, door middel van de daartoe voorziene Procedure.

Ingeval de Gebruiker na beëindiging zou verkiezen om haar/zijn Gegevens te laten verwijderen, dient zij/hij hiertoe een schriftelijke aanvraag via e-mail dan wel aangetekende zending aan Yes Baby te doen.


5.12. Geen resultaatsverbintenis met betrekking tot de werking van de Diensten

In hoofde van YesBaby rust een loutere inspanningsverbintenis met betrekking tot de goede werking van de Diensten. Yes Baby draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het desgevallend niet-functioneren van een deel of geheel van de Diensten of de Website.

Yes Baby kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van gegevens, ook niet in het geval van het falen van de software, van de servers of van andere instrumenten dan wel diensten (zoals internetproviding) die algemeen vereist zijn om de Diensten uit te oefenen.


5.13. Inperking van contractuele aansprakelijkheid in hoofde van Yes Baby

De Gebruiker erkent en aanvaardt op uitdrukkelijke wijze, en dit binnen de ruimste grenzen van haar/zijn wettelijke verplichtingen, dat het volledige risico in het gebruik van de Diensten op haarzelf/hemzelf blijft rusten en dat Yes Baby op geen enkele wijze en in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kan worden voor welke schade of tekortkoming dan ook, i.e. directe, indirecte, toevallige dan wel gevolg schade, gederfde winst, verlies van een kans dan wel eender welke andere rechtstheorie, en ongeacht of Yes Baby in kennis gesteld werd of geadviseerd werd over deze voormelde schade.

Deze inperking van contractuele aansprakelijkheid in hoofde van Yes Baby maakt een essentieel onderdeel van de Voorwaarden uit in het kader van de contractuele dan wel buitencontractuele verhouding met de Gebruiker.


6. Verkopers-Derden


6.1. Geen aansprakelijkheid voor prijswijzigingen in hoofde van Verkopers-Derden

Yes Baby draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor prijswijzigingen die door en na beslissing van een Verkoper-Derde doorgevoerd worden.


6.2. Geen aansprakelijkheid voor third party-links van Verkopers-Derden

Yes Baby draagt geen enkele geen verantwoordelijkheid voor de inhoud op de websites van Verkopers-Derden. De Gebruiker hanteert de websites van Verkopers-Derden geheel op eigen risico, zonder dat enige aansprakelijkheid hieromtrent in hoofde van Yes Baby kan weerhouden worden.


Yes Baby is niet verantwoordelijk voor de eventuele fouten dan wel gebreken, zichtbaar of verborgen, in de websites van Verkopers-Derden alsook niet voor gebeurlijke problemen dan wel fraude of faillissement van deze Verkopers-Derden.


6.3. Geen vrijwaring voor enig gebrek of tekortkoming in hoofde van een Verkoper-Derde

Yes Baby is niet aansprakelijk tot vrijwaring voor een gebrek of tekortkoming in hoofde van een Verkoper-Derde.


7. Intellectuele eigendom


De Diensten zijn uitsluitende eigendom van Yes Baby als beschermd merk.

De Diensten evenals de Inhoud (waaronder Gegevens) die in het kader van het normale gebruik ervan verkregen worden, blijven op onherroepelijke wijze de onvervreemdbare eigendom van Yes Baby, zonder dat de Gebruiker hierop enige titel in welke zin dan ook kan laten gelden.

De verzameling, de samenstelling en de behandeling van de Inhoud (waaronder Gegevens) die in het kader van het normale gebruik van de Diensten verkregen worden, behoren tot de exclusieve eigendom van Yes Baby en zijn zodoende beschermd.

Elke code of software code die Yes Baby ontwerpt, voortbrengt of weergeeft in het kader van de Diensten behoort tot de exclusieve eigendom van Yes Baby.

Elk wederrechtelijk, oneigenlijk of niet-toegelaten gebruik is ten strikte titel verboden, op straffe van strafrechtelijke, burgerrechtelijke dan wel buitengerechtelijke vervolging.


8. Schadeloosstelling


De Gebruiker verklaart zich akkoord om Yes Baby, haar verantwoordelijken, haar aangestelden, haar commerciële partners, haar werknemers, haar agenten dan wel elke andere aan Yes Baby verbonden natuurlijke of rechtspersoon te behoeden, te vrijwaren en gebeurlijk schadeloos te stellen voor elke vordering in de ruimste zin, kost of schade ten gevolge van (1) het gebruik van de Diensten door de Gebruiker of diens indeplaatsgestelde, verantwoordelijke dan wel sterkmaker, (2) de schending van de Voorwaarden door de Gebruiker of diens indeplaatsgestelde, verantwoordelijke dan wel sterkmaker, of (3) de miskenning van elke algemeen verbindende wettelijke bepaling door de Gebruiker of diens indeplaatsgestelde, verantwoordelijke dan wel sterkmaker.

Yes Baby behoudt zich het recht voor om haar verdediging dan wel de gerechtelijke of buitengerechtelijke afdwinging van haar rechten op kosten van de Gebruiker uit te oefenen. De Gebruiker verbindt zich ertoe om op loyale wijze eraan mee te werken. De Gebruiker verklaart op uitdrukkelijke wijze dat zij/hij geen enkele dading of transactie in de ruimste zin van het woord zal afsluiten met een derde persoon, zonder de schriftelijke toestemming van Yes Baby. 


9. Geen verklaring van afstand


De vaststelling dat de Gebruiker dan wel Yes Baby op een bepaald ogenblik nalaat de strikte toepassing te eisen van deze Voorwaarden, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking aan de rechten waarover Yes Baby beschikt, met dien verstande dat Yes Baby niet belet wordt om de strikte naleving ervan op een later moment te eisen.

Voor zoveel een onderdeel van deze Voorwaarden nietig of ongeldig zou blijken, kan deze nietigheid of ongeldigheid op geen enkel moment de geldigheid van de andere onderdelen aantasten. 


10. Toepasselijke recht & bevoegde jurisdictie


10.1. Toepasselijk recht

Alle bepalingen van deze Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.


10.2. Bevoegde jurisdictie

Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst dat niet onderling en in der minne kan beslecht worden tussen Yes Baby en de Gebruiker valt, onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.


11. Juridische verantwoording


Yes Baby is een onderdeel van de BV YesCompany, met maatschappelijke zetel te 1853 Grimbergen Romeinsesteenweg 356, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0730.887.476.